Virksomhedens idégrundlag:

En alsidig landbrugsvirksomhed hvis hovedaktivitet er at producere mælk til priser, der sikrer os en tilfredsstillende økonomi, selv ved salgspriser for mælk på niveau med verdensmarkedet. Virksomheden skal kunne se muligheder for vækst og udvikling inden for hele landbrugserhvervet – også de beslægtede erhverv. Den strategiske udvikling af vor virksomhed skal ske under hensyntagen til, at den samlede bedrift hele tiden skal fremstå som en harmonisk landbrugsbedrift. 

Virksomhedens vision:  

Virksomheden skal være i konstant udvikling, både hvad angår vækst i indtjening, omsætning og aktiviteter. Der skal fokuseres på effektivitet, med hjælp og inspiration fra ERFA- grupper, brug af gårdbestyrelse, landmandskollegaer, og en meget åben dialog mellem medarbejdere og ejere. 

At have loyale og dygtige medarbejdere, der kan identificere sig med virksomheden. I medarbejderens daglige virke, skal de betragte arbejdspladsen som deres egen virksomhed. Der kan være mulighed for, at medarbejdere indtræder i evt. medejerskab af virksomheden, eller dele af produktionen. 

Vi vil være medvirkende til, at vi har en god forståelse fra nær- og mellemmiljø. Dette skal opnås ved, at vi vil være en 100 % professionel drevet virksomhed, der også tænker på vores omgivelser. Vi vil være i en åben dialog med vores forskellige interessegrupper , som samarbejdspartnere, naboer etc. Vi vil altid – året rundt - fremvise vores virksomhed, fremstå som ”landbruget udadtil”. Interesserede skal kunne se, hvorledes en moderne og effektiv landbrugsvirksomhed fremstiller gode fødevarer. Den løbende dialog vil vi positivt bruge, for at gøre forholdende bedre. Vi er lydhøre overfor andres erfaringer, de alternativer og forslag, der kommer fra nær- og mellemmiljøerne.   

Klovborg består af:  

Lis og Lars, bosiddende på ”Klovborg”. Lis er farmaceut på Brovst Apotek. Joan og Niels, bosiddende på ”Lykkegaard”. Joan er pædagog i Ø.Brønderslev. 

Vi ejer hver halvdelen af Klovborg, der varetager mælke- og planteavlsproduktionen relateret til nævnte ejendomme. 

De nævnte ejendomme ejes i personligt regi. 

Vi har 1000 malkekøer fordelt på ejendommene, og producerer ca. 6,5 mio. kg mælk på årsbasis. Tilsammen drives der 1000 hektar jord, hvor der fortrinsvis dyrkes foder til dyrene, samt nogle salgsafgrøder.   

Størrelsen af vores medarbejderstab skal hele tiden være tilpasset produktionsomfanget, og de enkelte medarbejdere skal kunne supplere hinanden, med det formål at opretholde en god udnyttelse af ressourcerne. Med nuværende produktionsomfang, ser vi flg. personalesammensætning:

2 personer med ansvar for markdrift og vedligehold. 
2 ejere som er synlige 
1 elev 
6 personer, der hovedsageligt arbejder med pasning og styring af køer og kvier

En del af markarbejdet foregår ved hjælp fra maskinstation. Vi vurderer hele tiden driftsøkonomien i at have egne maskiner, contra maskinstationsarbejde. 

Økonomi:  

Vi forventer bedre produktpriser på mælk de næste år. Vi skal have focus på, at udnytte bedriftens økonomiske muligheder via samdrift af ovennævnte landbrugsejendomme. De senere år har vi investeret kraftigt i landbrugsaktiverne, hvilket skal give en positiv synergieffekt og økonomisk udkomme i de kommende år. Vi skal have focus på rentabilitet i alle vores dispositioner, såvel i daglig drift som i forbindelse med beslutning om gennemførelse af investeringer. 

Finansieringen af vores landbrugsbedrifter er ydet af DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S.   

Vores finansieringsstrategi vurderes løbende, specielt valget mellem fastrentelån, og variabelt forrentet lånefinansiering.  

Strategi for afvikling (afdrag) af låneporteføljen vurderes ud fra den samlede gældsbelastning, aktivernes sammensætning, driftsøkonomi, finansieringens formål og kreditgiveres stillingstagen.  

Vores målsætning:  

At drive vores landbrugsvirksomhed bedre end kollegaerne – både vedr. effektivitet og på det økonomiske plan. Vi vil dermed bevare vores eksistens indenfor erhvervet. Vi vil hele tiden være konkurrencedygtige. 

At leverer en ensartet kvalitetsvare, hvor bl.a. sporbarheden er i top. Der vil konstant blive fokuseret på dyrevelfærd, miljø og andre etiske parametre. Vores egen moral skal fortsat være i top. 

Minimere den økonomiske risiko, bl.a. ved at samle vores landbrugsmæssige aktiviteter over færre produktionsgrene, være aktive på de finansielle markeder, såsom udnyttelse af terminsforretninger, futures, råvarekontrakter etc. 

En harmonisk bedrift, hvor forholdet mellem stald og mark passer sammen, så selvforsyningsgraden bliver så høj som mulig.

En værdig tilværelse, hvor vores forventninger til familie, fritid og karriere kommer til at harmonere i en sådan grad, at alle er tilfredse. 

Indenfor ejerkredsen af I/S vil vi udvise respekt for hinanden.

Stærke og svage sider: 

Stærke sider:

Forholdsvis nyt og automatiseret staldanlæg.
Udnytter vores staldkapaciteter næsten 100 %.
To ejere til at udøve den daglige ledelse, og vi kan supplere hinanden. 
Ønsker og vilje til innovation, udvikling og nye investeringer. 
Villig til forandring. 
Lave stykomkostninger i mælkeproduktionen
Rationel arbejdsgang
Et godt omdømme i lokalsamfundet. 
Ejendommene beliggende indenfor et relativ afgrænset geografisk område.
Sikret afsætning af vores produkter. 
Stabile og ansvarsbevidste medarbejdere

Svage sider

Stor kapitalbinding i vores produktionsanlæg.

Begrænset egenkapital, og gældens størrelse.

Begrænset indflydelse på afregningspriserne på vores væsentligste produkt, mælk.

Produktion på flere enheder

Muligheder:

Fremadrettet vækst på alle fronter.

Ydelsesstigning og produktionsudvidelser

Andre produktioner, alternativ energi , bioenergi etc.

Har fået VVM godkendelser

Trusler:

Rentefølsom, idet al finansiering p.t. er ydet som variable lån.

Udefra kommende omkostningsstigninger kan vi ikke påregne at få kompenseret via stigende salgspriser på vores produkter.

Vi er underkastet love og regulativer, der kan medføre ændringer i produktionsbetingelser og miljølovgivning.

Faldende produktionspriser.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Strategi udfærdiget, december 2006.

Revurdering, februar 2011