Udarbejdet af:

August 2005

Indledning

1Formål med naturplanen

Ejernes mål:

Omgivelserne skal se godt ud og der skal være gode vilkår for at øge naturværdien. Markerne skal forblive regulære og brakken skal være funktionel.

”Styret natur” er for ejerne et acceptabelt middel til at nå målet.    

Ønsker til naturplanen:

-         at få ideer til at skabe flotte omgivelser ved ejendommen

-         at få ideer til at skabe gode forhold for flora og fauna i området

-         på sigt at udnytte de naturmæssige muligheder der ligger på ejendommen

Prioritering af tiltag:

Med baggrund i ejernes viden og interesser har forfatterne valgt at prioritere følgende elementer i planen:

Arealerne tæt ved ejendommen har højeste prioritet, herunder følgende punkter:

-         pleje omkring gl. mergelgrav tæt ved ejendommen

-         etablering af læhegn langs motorvejen

-         skabe vildtvenlige forhold i forbindelse med eksisterende branddam

-         etablere sø i vandlidende lavning

Afgræssede arealer beliggende sydøst for ejendommen har lavere prioritet, herunder følgende punkter:

-         slå striber i brakken og anlæg vildtstriber

-         plant mindre grupper af tjørn for at skabe læ og skyggeforhold

Afgrænsning

Der tages udgangspunkt i de marker, der ligger samlet omkring ejendommen. Der er ingen harmoniproblemer og derfor kan arealer, som i forvejen giver et lavt udbytte, udtages. 

Der er taget udgangspunkt i de lokaliteter som blev fremvist under besøget på ejendommen og som ejeren har skønnet interessante. Alle arealer er beliggende i nærheden af Taksvej 45. Der tages derfor ikke hensyn til yderligere ejede arealer.

  

En større sammenhængende brakmark langs Aalborgvej er desuden ikke inddraget i projektområdet da der allerede nu er anlagt vildtstriber.

Der er således taget udgangspunkt i de steder hvor indsatsen for at skabe naturværdier kan forbedres.

Baggrund

Lis og Lars overtog Klovborg som en mindre ejendom på 5 ha og har siden tilkøbt de omkringliggende ejendomme, så de i dag råder over 560 ha og har en produktion på 468 jerseykøer med opdræt på Klovborg.

Alle driftsbygninger er opført under Lis og Lars´s ejerskab og ligger samlet på Klovborg, Taksvej 45.

Der er ingen kulturmæssige interesser på ejendommen.

Interesser:

-         øge de naturmæssige værdier

-         anvende de udtagne arealer på en ny måde

-         pleje de eksisterende søer og vandhuller på ejendommen samt de omkringliggende arealer og udbygge deres funktion som levested for dyrelivet i området.

Produktion:

-         produktionen ligger i dag på 468 jerseykøer med opdræt

-         der er ikke planer om at bygge flere driftsbygninger på Klovborg

-         husdyrtrykket ligger på 1,1 DE/ha

-         gården opfylder ARLA-gården konceptet  med opfølgning hvert andet år.

-         Klovborg har desuden udarbejdet sit eget koncept der gælder for de gårde, der indgår i driftssamarbejdet.

-         de udtagne arealer er fordelt 10 steder rundt på ejendommen

-         en privat mand rydder og fliser non-food pilen

-         jagten er lejet ud på Taksvej 45. Medlemmerne af jagtkonsortiet er villige til at lægge et stykke arbejde i naturplejen på ejendommen

-         ejendommens markveje bliver ofte anvendt rekreativt og det er ejerne helt indforståede med.

-         de amtslige udpegninger på ejendommen giver ingen begrænsninger i forhold til markdriften og den nuværende produktion. Enkelte områder er udpeget som særlig følsomt landbrugsområde, men ligger ikke indenfor NATURA 2000.

Generelle anbefalinger:

-         plej brakarealerne og udnyt de muligheder der ligger på de udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen. Vær opmærksom på muligheden for at etablere 2 m barjordsstriber langs brakarealerne.

-         bevar åbne vandspejl på søerne og de lave hældninger på brinkerne

-         beskær bevoksningen omkring søerne så der sikres lysindfald

-         plej læhegnene så de fremstår med gode buskrækker der skaber bundlæ.

Naturelementer

  

Område 1:  Gl. mergelgrav vest for ejendommen

Tilladelser: Da søen er større end 100m2, uden tilladelse fra amtet.

Tilskud: Det er ikke muligt at opnå tilskud til det foreslåede tiltag.

er den beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Det er derfor ikke tilladt at ændre dens tilstand

Tilstand: Gl. mergelgrav omgivet af tæt bevoksning til alle sider. Søen er oprenset for nyligt og fremstår med et godt åbent vandspejl. Der er fare for tilgroning med dunhammer

Tiltag: Fjern bevoksning på sydsiden af søen for at sikre lysindstråling. Vær opmærksom på at brinkerne skal udflades for at sikre adgang til drikkevand for dyrelivet i området.

Område 2: Areal langs med motorvejen

Tilstand: I dag en del af en større opdyrket mark, der er adskilt fra motorvejen med et vildthegn. Råvildtet trækker ofte langs med motorvejen og raster derfor ofte på den pågældende mark.

Tiltag: Ejeren ønsker at etablere et 3-rækket læhegn langs med motorvejen. Beplantningen bør sammensættes så den skaber variation langs med vejen, dvs. der skal også være noget smukt at se på for bilisterne, så hegnet ikke fremstår som en tæt mur. Hegnet bør samtidig udgøre en ledelinie for dyrelivet i området. Hegnet kommer således til at virke som ledelinie mellem mergelgraven og den sydligere beliggende branddam. Det bør sikres at dyrene kan trække videre når de når enden af ledelinien og den mulighed foreligger umiddelbart i dette tilfælde da dyrene kan trække mod syd langs hovedvejen eller krydse hovedvejen og nå de åbne arealer mod vest.

Tilladelser: Der kræves ikke tilladelse til de ønskede tiltag. Dog bør det overvejes at bevoksningen ikke må være til gene for trafikanterne. Bevoksningen bør derfor ikke føres længere end den nordlige ende af branddammen.

Tilskud: Via den kollektive læplantningsordning er det muligt at opnå tilskud til beplantningen.

 

Område 3: Branddam langs motorvejen

Tilstand: Branddammen fremstår i dag med et godt frit vandspejl. Arealet omkring branddammen ligger i dag med høj urtevegetation. Umiddelbart øst for branddammen løber en bæk langs med et eksisterende læhegn. 

Tiltag: Arealet rundt om branddammen slås i snoede spor inden maj og efter 15. juli, således at der skabes tørremuligheder for fuglevildtet i området.

Tilladelser: Der kræves ikke tilladelse til det foreslåede tiltag. Vær opmærksom på arealet er udpeget som natureng og derfor  er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Arealet må derfor ikke omlægges, beplantes osv.

Tilskud: Det er ikke muligt at opnå tilskud til det foreslåede tiltag

 

Område 4: Eksisterende læhegn gående mod nordøst fra branddammen (område 3)

Tilstand: Læhegnet er plantet af Hedeselskabet og indgår i en 3-årig pasningsaftale. Langs med læhegnet løber en bæk, der fører vand fra Øster Brønderslev til Ryå´en. Læhegnet fremstår i dag med et sparsomt bunddække. 

Tiltag: Den fremtidige pleje af læhegnet skal sikre en god udvikling af busklaget, således at der skabes varig bundlæ. Dette sikres ved fremtidig fjernelse af ammetræerne og løbende beskæring af bestandstræerne.  

 

Tilladelse: Der kræves ikke tilladelse til det foreslåede tiltag.

Tilskud: Det er ikke muligt at opnå tilskud til det foreslåede tiltag.

Område 5: Etablering af sø nordøst for Risgård

Tilstand: Området indgår i dag i den opdyrkede mark, men er meget vandlidende. Det fugtige område har form som et S og strækker sig omkring 75 m.

Tiltag: Oprens det fugtige område og etabler en sø med omkringliggende beplantning. Skab et regulært areal som ikke generer markdriften på den omkringliggende mark. Tilplantningen skal ske i rækker der muliggør kemisk eller mekanisk rensning.

 

Tilladelse: Der kræves landzonetilladelse til etablering af søen. Denne søges hos kommunen.

Tilskud: Det er muligt at søge tilskud hos Skov- og Naturstyrelsen til vildtplantning samt etablering af søen. Vildtplantningsordningen giver mulighed for at opnå 80% reduktion i planteprisen. Tilskuddet er skattepligtigt. Det er først muligt at søge tilskud hjem til etablering af søen når landzonetilladelsen fra kommunen er på plads.

Vær opmærksom på at området med vildtplantningen kan indgå i enkeltbetalingsordningen som udtaget areal med non-food lavskov.

 

Område 6: Sur vandet sø omgivet af natureng

Tilladelse:Der kræves ikke tilladelse til de foreslåede tiltag.

Tilskud: Det er ikke muligt at opnå tilskud til de foreslåede tiltag.

Tilstand: Søen fremstår i dag med åbent vandspejl og begyndende tilgroning. Den omkringliggende natureng ligger i dag med høj urtevegetation.

Tiltag: Slå snoede striber i urtevegetationen, så der skabes tørremuligheder for hønsefuglene. Af hensyn til jordrugende fugle må vegetationen ikke slås i perioden fra maj til midt juli. 

 

Område 7: Eksisterende sø

 

Tilstand: Eksisterende sø omgivet af tæt pilebevoksning

Tiltag: Tynd kraftigt ud i pilebevoksningen. Fjern alle pilebuske på øen. Sørg for at holde lav hældning på brinkerne.

 

Tilladelse: Søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3 og der må derfor ikke ændres i tilstanden. Det er dog tilladt at fjerne den omgivende bevoksning da det er en del af plejen for at opretholde den oprindelige tilstand. Spørg om tilladelse til at rette kanterne på søen ud. De omkringliggende arealer er

anmeldt som brak i enkeltbetalingsordningen og de gældende regler for udtagne arealer skal derfor overholdes.

Tilskud: Det er ikke muligt at modtage tilskud til arealet ud over værdien af udtagningsrettighederne i enkeltbetalingsordningen.

 

Område 8: Eksisterende sø og omgivende moseareal

Tilstand: Søen fremstår i dag med et frit vandspejl og uden omgivende bevoksning. Det omkringliggende areal der tidligere har været afgræsset, er i dag dækket af høj urtevegetation. Langs mosearealet er der anlagt vildtstriber med gode foderafgrøder.

Tiltag: Flad kanterne på søen ud, så den bliver tilgængelig som drikkevand for vildtet. Anlæg flere vildtstriber på det omkringliggende areal, så foderværdien øges.

Tilladelse: Søen og mosen er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3. Spørg amtet om tilladelse til at rette kanterne på søen ud.

De omkringliggende arealer er anmeldt som brak i enkeltbetalingsordningen og de gældende regler for udtagene arealer skal derfor overholdes.

Tilskud: Det er ikke muligt at modtage tilskud til arealet ud over værdien af udtagningsrettighederne i enkeltbetalingsordningen.

Område 9: Afgræsset område med eksisterende sø

Tilstand: Området er i dag afgræsset og enkelte steder er der spredt bevoksning med ældre hvidtjørn. Ca. midt i arealet ligger en sø der på sigt er truet af tilgroning med dunhammer. Det omkringliggende moseareal er flere steder dækket af pil.

Tiltag: For at bevare det karakteristiske afgræssede areal bør afgræsningen fortsætte og pilebuskenes udbredelse begrænses. Det anbefales at plante grupper af alm. hvidtjørn, der kan give ly og skygge til de græssende dyr. 

Tilladelser: Dele af det afgræssede område er udpeget som henholdsvis kultureng, natureng og mose. Arealet er derfor omfattet af naturbeskyttelsesloven §3. vær opmærksom på at der skal søges tilladelse fra amtet til at plante de anbefalede grupper af alm. hvidtjørn.

Tilskud: Der er søgt permanent græs rettigheder gennem enkeltbetalingsordningen til hele arealet. Vær opmærksom på de gældende regler. Det er ikke muligt at søge yderligere tilskud hjem til de foreslåede tiltag.

 

Go to top