Smittebeskyttelsesplan for Klovborg I/S

ko14

Taksvej 45, 9700 Brønderslev, tlf. 98811354
CKR 38330

1. Geografisk beliggenhed
På bilag 1 fremgår besætningens beliggenhed i forhold til andre besætninger, både erhvervs- og hobby besætninger. Indenfor en radius af 1km er der 4 besætninger med husdyr og disse er kort beskrevet herunder og angivet på bilag med A til D:
Besætning A: Besætning med ca. 4600 slagtesvin.
Besætning B: Stoppet
Besætning C: Kvægbesætning med 38 handyr, 41 kvier og 17 køer.
Besætning D: Minkbesætning med 1500 tæver.

2. Afgrænsning af besætningsområdet, herunder især udendørsarealer
På bilag 2 er besætningens fysiske grænser i forhold til udendørsarealer beskrevet. Af bilaget fremgår, hvilke arealer der dyrkes, samt hvilke arealer der forventes udegående dyr på. På bilag 2 er marker der forventes afgræsset og dermed hegnet, skraveret med blå tern.
På bilag 3 er besætningens fysiske grænser i forhold til bygninger mv. angivet. Af bilaget fremgår placeringen af følgende:
A = kostald, afsnit til malkende
B = kostald, afsnit til kælvekvier
C = kostald, afsnit til goldkøer
D = lade med goldkøer
E = kalvestald
F = kviestald
G= indgang personale samt personalerum
H = beton rør til opbevaring og afhentning af døde dyr. Flyttet til ny placering længere væk.
I = hovedindgang, anvendes af servicepersonale, besøgende, samt til afhentning af mælk
J = maskinhus
K = foderlade til opbevaring af halm, kraftfoder og palle/sækkevarer
L = gylletanke
M = opbevaring af ensilage
N = dyrerampe til udlevering af dyr til slagteri.
O = lukket silo til kraftfoder
P = foderhus med fuldfoder blander og tank til opbevaring af korn-bærme

Med udgangspunkt i bilag 3, beskrives til og frakørselsforhold for følgende:
Levering af levende dyr:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til stald D.
Levering af foder, strøelse, medicin, redskaber mv.:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til foderlade (K), lukket silo til kraftfoder (O), eller til medicin køleskab ved hovedindgang (I)
Personer der kommer i besætningen (personale, servicemedarbejdere og besøgende):
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til personale indgang (G) eller hovedindgang (I)
Afhentning af levende dyr:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til dyrerampe (N)
Afhentning af dyr til destruktion:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til betonrør til opbevaring af døde dyr (H)
Afhentning af produkter mv.:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til hovedindgang (I)
Gyllevogne:
· Fra Taksvej ad asfalteret vej til gylletanke (L)

På bilag 4 (stamdata) er forventet antal dyr i de forskellige staldafsnit beskrevet.

3. Tilførsel af dyr til besætningen
I hele Klovborg I/S'et er der for nuværende 1100 køer og 925 stykker kvieopdræt. Besætningen er derfor i balance med hensyn til opretholdelse af koantallet med eget opdræt og der påtænkes ikke indkøb af dyr udefra.
Hjemtagning af kælvekvier fra bedriftens andre ejendomme, sker kun i bedriftens egen kreaturvogn. Denne rengøres efter hver transport og anvendes ikke til andet end bedriftens dyr. Ved hjemtagning af egne dyr, sker dette til stald D, og den chauffør der leverer dyrene kommer ikke ind i selve besætningen, men forbliver udenfor.

4. Tilførsel af foder, strøelse, medicin, redskaber mv. til besætningen
Kraftfoder leveres af DLG og Hedegaard til planlager i foderladen (bilag 3, K) og ligeledes med palle- og sækkevarer eller blæses i lukkede siloer (bilag 3, O). Ved levering af foder kommer chaufføren ikke i kontakt med besætningen og har ikke adgang hertil. Hvis chaufføren skal i kontakt med besætningsejer eller ansatte sker det telefonisk, adgang til stalden er forbudt uden ejers tilladelse. Levering af kraftfoder sker ca. 2 gange månedeligt og via en gruppe af forskellige chauffører fra de respektive grovvarefirmarer. DLG tlf. 33687500) og Hedegaard (tlf. 99361700) kan til en hver tid oplyse, hvilken chauffør der har leveret foder på hvilket tidspunkt.
Der benyttes kun eget grovfoder som opbevares i plansilo (bilag 3, M) eller på beton området umiddelbart omkring samt i de to tårnsiloer. Hovedparten af markabejdet foretages med eget mandskab og maskiner, og maskinerne udlånes/udlejes ikke. Når der anvendes maskinstation, er det et krav at at maskinerne er rengjorte ved ankomst og dette kontrolleres af besætningsejer eller ansatte. Maskinstationens ansatte har ikke adgang til besætningen.
Til strøelse anvendes eget halm. Sæd medbringes af inseminør. Medicin udleveres fra apotek og opbevares i køleskab ved hovedindgangen (bilag 3, I).

5. Personers adgang til besætningen
Når dyrlægen, inseminør og andet servicepersonale skal ind i besætningen, sker dette via hovedindgangen (bilag 3, I). Umiddelbart efter hovedindgangen, er der et område med kitler og fodtøj, og videre adgang til selve besætningen er kun tilladt, iført det udleverede fodtøj. Besætningsejer har ansvaret for at instruerer nyt servicepersonale i adgangsproceduren om skifte af fodtøj. Afhentning af mælk sker ligeledes via hovedindgangen og chaufføren kommer ikke i kontakt med besætningen.
Adgang til besætningen for personale sker via personalerummet (bilag 3, G), hvor der findes toilet, bad og skiftetøj og fodtøj. Området efter personalerummet betragtes som den røde zone og her samt resten af bedriften, skal der anvendes det fodtøj der er stillet til rådighed i personalerummet. Besætningsejeren har ansvaret for, at ovenstående procedurer altid efterleves og at nye ansatte og servicepersonale informeres om de gældende procedurer.
Egentlig karantænetid anvendes ikke, dog er det et ufravigeligt krav, at personer der skal ind i selve besætningen har skiftet tøj og fodtøj og vasket hænder efter besøg i anden besætning.
Besøgende, som ikke skal ind til selve besætningen, har adgang til en besøgsgang via hovedindgangen. Fra besøgsgangen/ broen er der udsyn til hele besætningen, men de besøgende kommer ikke ind til dyrene.
Klovbeskæring foretages med eget udstyr og personale.

6. Afsendelse af dyr til levebrug og slagtning
Afsendelse af dyr til bedriftens andre ejendomme, sker kun i bedriftens egen kreaturvogn. Denne rengøres efter hver transport og anvendes ikke til andet end bedriftens dyr. Ved afsendelse samles dyrene og herfra gennes de op i kreaturvognen og chaufføren kommer ikke ind i selve besætningen, men forbliver ved vognen.
Ved afsendelse af dyr til slagtning, sker dette fra dyrerampen (bilag 3, N). Afhentning sker på et i forvejen aftalt tidspunkt, således at dyrene er samlet og klar ved ankomst af vognmanden, som derved ikke kommer ind i besætningen, men forbliver ved dyrerampen.

7. Afhentning af dyr til destruktion
Døde dyr til afhentning, opbevares i en dertil indrettet betonring (bilag 3, H). I selve betonringen er der beton gulv, således at de døde dyr dermed er hævet over jorden i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om opbevaring af døde dyr. Endvidere i overensstemmelse med Bekendtgørelsen, er betonringen placeret i nærheden af høje skyggegivende træer og betonringen sikrer mod ådselædende dyr. Døde dyr transporteres med minilæsser til betonringen og efterfølgende rengøres maskineriet omhyggeligt.

8. Afsendelse eller bortskaffelse af produkter mv. fra besætningen
Der afhentes mælk hver dag og chaufføren har kun adgang til tankrummet (bilag 3, I) og kommer ikke i kontakt med besætningen, som beskrevet ovenfor i afsnit 5.
Gylle og dybstrøelse udbringes med egne maskiner og efter udkørsel rengøres maskineri og de benyttede asfaltveje.

9. Skadedyrsbekæmpelse
Der er indgået aftale med Nomus om bekæmpelse af skadedyr. Der er således placeret rottekasser med gift forskellige steder på ejendommen.

10. Udendørsdrift
I nærheden af marker med besætningens udegående dyr (bilag 2), er der ikke andre afgræssende dyr og derved burde smitterisikoen være minimal. Hvis besætningens dyr ved uheld skulle løbe ud og komme i kontakt til andre dyr, vurderes risikoen for smitteoverførsel ud fra den anden besætnings sundhedsstatus. Ved tvivl inddrages de respektive besætningers dyrlæger og evt. hjemtages de pågældende dyr til et karantæneafsnit på en anden ejendom, hvor dyrene sættes under observation.

11. Mandskabsforhold
I besætningen er der en høj grad automatisering og således foregår malkning og fodring automatisk. I den daglige drift er der ud over besætningsejeren, 3 ansatte og alt arbejdet i forbindelse med besætningen, fortages af det samme faste personale. Der anvendes ikke vikarordning, ved ferie, helligedage og uheld, byttes internt.
De 3 ansatte har i samarbejde med besætningsejerne ansvart for alt vedrørende besætningen og disse er således også ansvarlige for overholdelse af de beskrevne forhold i denne smittebeskyttelsesplan. Det er besætningsejernes ansvar at nye ansatte hurtigt sættes ind i bestemmelserne i smittebeskyttelsesplanen og ultimativt, at alle i bedriften til en hver tid overholder bestemmelserne.

12. Kritiske punkter i forbindelse med smittebeskyttelse
· Besøg af dyrlæge, inseminør, andet servicepersonale.
For at reducerer risikoen for at ovenstående personer overfører smitte fra andre besætninger til denne, skal reglerne vedr. skifte af fodtøj overholdes. Generelt gælder, at der kun er adgang til selve besætningen i bedriftens udleverede fodtøj. Hvis reglerne konstateres brudt, skal det noteres i logbogen og reglerne skal indskærpes overfor vedkommende.
· Afhentning af mælk
Chaufføren har ikke adgang til besætningen, kun til tankrummet og herved burde risikoen for smitteoverførsel være minimal. Hvis reglerne konstateres brudt og chaufføren har haft adgang til andre områder, noteres det i logbogen og reglerne indskærpes overfor chaufføren og ved gentagelse, ved den ansvarlige ved mejeriet.
· Udlevering af levende dyr
Ved udlevering af dyr kommer chaufføren ikke i kontakt med besætningen, da udlevering foregår via dyrerampe som er placeret udenfor stalden. Hvis det konstateres, at chaufføren har haft adgang til stalden alligevel, rengøres og desinficeres de områder chaufføren har været i kontakt med og det indskærpes overfor chaufføren, at han ikke har adgang til bedriften ved udlevering. Ved gentagne brud på reglerne, rettes kontakt til chaufførens arbejdsgiver og slutteligt anvendes anden vognmand.
· Indkøb af dyr
Der forventes ikke indkøb af dyr, men skulle det alligevel ske, accepteres der kun leverandørbesætninger med minimum samme sundhedsstatus. Indkøbte dyr vil blive hjemtaget til et karantæneafsnit på en af de andre ejendomme, hvor dyrenes sundhedsstatus vurderes inden hjemtagning til hovedejendommen.
· Afhentning af døde dyr
Efter transport af døde dyr fra besætningen til betonringen rengøres det anvendte udstyr. Betonringen sikrer, at der ikke er adgang for ådselædere og spalterne rengøres efter behov. Ved brud på reglerne, iværksættes rengøring omgående og reglerne indskærpes overfor den ansvarlige person.

13. Dokumentation
Optegnelser over antal dyr i besætningen, antal døde dyr, solgte levedyr, tilførsel af levedyr og foder kan til en hver tid fremskaffes fra bilagsmapperne på kontoret, samt dyreregistreringen.
I logbogen fremgår opgørelser over besøgende i bedriften, ud over almindelige servicepersonale som dyrlæge, inseminør osv.
Dato

22 november 2013
EJER                               DYRLÆGE
Lars Pedersen                   Niels Søndergaard

 

Go to top